הדרך הבטוחה למשכנתא נוחה

מחשבון משכנתא

"); WinPrint.document.write("
" + prtContent.innerHTML + "
");WinPrint.document.close(); setTimeout("JustPrint('ifmPrintContents');", 1000); ShowContent(id); }function ShowContent(id) { $$('pageType').style.display = 'none'; $$('calcTypeChoose').style.display = 'none'; var i; for (i = 0; i < document.getElementsByName('tdInput').length; i++) { document.getElementsByName('tdInput').item(i).style.display = ''; document.getElementsByName('tdSpan').item(i).style.display = 'none'; } $$('tableCalcValues').style.width = "550px"; }function OrganizeContent(id) { //var prtContent = document.getElementById(id);$$('pageType').style.display = ''; var calcTypeText=""; if (calcType == 'amount') { calcTypeText = "סכום הלוואה"; } if (calcType == 'period') { calcTypeText = "תקופה"; } if (calcType == 'payment') { calcTypeText = "החזר חודשי"; } $$('calcTypeChoose').innerHTML = "חישבת נתונים עבור "+calcTypeText; $$('calcTypeChoose').style.display = '';var i; for (i = 0; i < document.getElementsByName('tdInput').length; i++) { document.getElementsByName('tdInput').item(i).style.display = 'none'; document.getElementsByName('tdSpan').item(i).style.display = ''; } $$('tableCalcValues').style.width = "200px"; //return prtContent; }function PostBackByReturnKey(e, buttonid) { var evt = e ? e : window.event; if (evt.keyCode == 13) { __doPostBack(buttonid, ''); return true; } }function displayMadad() { if (IndexY.value > 0) { $$('tdMadadKerenRemain').style.display = ''; $$('tdMadadKerenReturn').style.display = ''; $$('tdMadadInterestReturn').style.display = ''; $$('tdMadadPayment').style.display = ''; $$('tdMadadPayedSoFar').style.display = ''; $$('trMadad').style.display = ''; $$('trDif').style.display = '';$$('tdKerenRemain').style.display = 'none'; $$('tdKerenReturn').style.display = 'none'; $$('tdInterestReturn').style.display = 'none'; $$('tdPayment').style.display = 'none'; $$('tdPayedSoFar').style.display = 'none'; } else { $$('tdMadadKerenRemain').style.display = 'none'; $$('tdMadadKerenReturn').style.display = 'none'; $$('tdMadadInterestReturn').style.display = 'none'; $$('tdMadadPayment').style.display = 'none'; $$('tdMadadPayedSoFar').style.display = 'none'; $$('trMadad').style.display = 'none'; $$('trDif').style.display = 'none';$$('tdKerenRemain').style.display = ''; $$('tdKerenReturn').style.display = ''; $$('tdInterestReturn').style.display = ''; $$('tdPayment').style.display = ''; $$('tdPayedSoFar').style.display = ''; } }function updateValues(a, mon, p) { TotalSum.value = Round2Digit(a); DurationM.value = mon; PaymentM.value = Round2Digit(p);TotalSumSpan.innerHTML = TotalSum.value; DurationMSpan.innerHTML = DurationM.value; DurationYSpan.innerHTML = DurationY.value; PaymentMSpan.innerHTML = PaymentM.value; InterestYSpan.innerHTML = InterestY.value; IndexYSpan.innerHTML = IndexY.value; }function updateCalcType(calcTypeValue) { calcType = calcTypeValue;updateCalcTypeFields(); }function updateCalcTypeFields() { TotalSum.disabled = ''; DurationM.disabled = ''; PaymentM.disabled = ''; DurationY.disabled = ''; TotalSum.style.background = ''; DurationM.style.background = ''; PaymentM.style.background = ''; DurationY.style.background = ''; tdCTamount.style.background = ''; tdCTperiod.style.background = ''; tdCTpayment.style.background = ''; if (calcType == 'amount') { TotalSum.disabled = 'disabled'; TotalSum.style.background = '#8bab8d'; tdCTamount.style.background = '#8bab8d'; } if (calcType == 'period') { DurationM.disabled = 'disabled'; DurationY.disabled = 'disabled'; DurationM.style.background = '#8bab8d'; DurationY.style.background = '#8bab8d'; tdCTperiod.style.background = '#8bab8d'; } if (calcType == 'payment') { PaymentM.disabled = 'disabled'; PaymentM.style.background = '#8bab8d'; tdCTpayment.style.background = '#8bab8d'; } }function checkDetails() { $$('divDetails1').style.display = ($$('details').style.display != 'none' ? 'none' : ''); $$('divDetails2').style.display = ($$('details').style.display != 'none' ? 'none' : ''); $$('details').style.display = ($$('details').style.display != 'none' ? 'none' : ''); }function UpdateInterest(line, direction,type) { var jump = 0.25; var i; if (direction == '-1') jump = jump * -1; if (direction == '0') jump = 0;var newInterest = 0, newIndex=0; newInterest = Number($$('interest' + (line)).value); newIndex = Number($$('index' + (line)).value);madadTotalWithInterest = 0; totalWithInterest = 0;if (type == 'interest') { if (line > 0) { totalWithInterest = $$('payedSoFar' + (Number(line) - 1)).innerHTML; } else { totalWithInterest = 0; } newInterest = newInterest + jump; } if (type == 'index') { newIndex = newIndex + jump; } if (line > 0) { if(newIndex > 0) madadTotalWithInterest = Number($$('MadadPayedSoFar' + (Number(line) - 1)).innerHTML); totalWithInterest = Number($$('payedSoFar' + (Number(line) - 1)).innerHTML); }indexValue = Math.pow(1 + Number(newIndex / 100), 1 / 12);var tempKerenRemain = Number($$('KerenRemain' + line).innerHTML); var tempMadadKerenRemain = 0; if (newIndex > 0) { tempMadadKerenRemain = Number($$('MadadKerenRemain' + line).innerHTML); madadPayment = Number($$('MadadPayment' + line).innerHTML); } m = DurationM.value; payment = PMT((newInterest / 1200), m - line, tempKerenRemain);if (line + 1 < m) { IndexOld = Number($$('index' + (line + 1)).value); } else { IndexOld = Number($$('index' + (line - 1)).value); } IndexOld = Math.pow(1 + IndexOld / (100), 1 / 12); //IndexOld = Math.pow(1 + IndexOld / 100 + IndexOld, 1 / 12) - 1;var tempInterestReturn, tempMadadInterestReturn=0; var tempKerenReturn, tempMadadKerenReturn = 0;tempMadadKerenRemain = Number(tempMadadKerenRemain) / (Number(IndexOld)); madadPayment = PMT((newInterest / 1200), m - line, tempMadadKerenRemain);for (i = line; i < m; i++) { if (newIndex > 0) { tempMadadKerenRemain = Number(tempMadadKerenRemain) * indexValue; madadPayment = madadPayment * indexValue; tempMadadInterestReturn = tempMadadKerenRemain * (newInterest / 1200); if (i == (m - 1)) { tempMadadKerenReturn = RoundDown(tempMadadKerenRemain); madadPayment = Number(tempMadadKerenReturn) + Number(tempMadadInterestReturn); } else { tempMadadKerenReturn = madadPayment - Number(tempMadadInterestReturn); } $$('MadadKerenRemain' + i).innerHTML = RoundDown(tempMadadKerenRemain); $$('MadadKerenReturn' + i).innerHTML = RoundUp(tempMadadKerenReturn); $$('MadadInterestReturn' + i).innerHTML = RoundDown(tempMadadInterestReturn); $$('MadadPayment' + i).innerHTML = RoundDown(madadPayment); madadTotalWithInterest = Number(madadTotalWithInterest) + madadPayment; $$('MadadPayedSoFar' + i).innerHTML = RoundDown(madadTotalWithInterest);tempMadadKerenRemain = tempMadadKerenRemain - tempMadadKerenReturn;$$('index' + i).value = newIndex; $$('indexSpan' + i).innerHTML = newIndex; } if (type == 'interest') { tempInterestReturn = tempKerenRemain * (newInterest / 1200); tempKerenReturn = payment - tempInterestReturn; if (i == (m - 1)) { tempKerenReturn = RoundDown(tempKerenRemain); payment = Number(tempInterestReturn) + Number(tempKerenReturn); }$$('interest' + i).value = newInterest; $$('interestSpan' + i).innerHTML = newInterest; $$('KerenRemain' + i).innerHTML = RoundDown(tempKerenRemain); $$('KerenReturn' + i).innerHTML = RoundUp(tempKerenReturn); $$('InterestReturn' + i).innerHTML = RoundDown(tempInterestReturn); $$('payment' + i).innerHTML = RoundDown(payment); totalWithInterest = Number(totalWithInterest) + Number(payment); $$('payedSoFar' + i).innerHTML = RoundDown(totalWithInterest);tempKerenRemain = Number(tempKerenRemain) - Number(tempKerenReturn); } } tempInterestReturn = tempKerenRemain * (newInterest / 1200); tempKerenReturn = payment - tempInterestReturn; tempKerenRemain = tempKerenRemain - tempKerenReturn;if (type == 'interest') { $$('totalAmount').innerHTML = RoundInt(totalWithInterest); $$('totalInterest').innerHTML = RoundInt(totalWithInterest - Totalsum); $$('lastPayment').innerHTML = RoundInt(payment); $$('totalPriceValue').innerHTML = Round2Digit(totalWithInterest / Totalsum); } else { totalWithInterest = $$('totalAmount').innerHTML; } $$('MadadTotalAmount').innerHTML = RoundInt(madadTotalWithInterest); $$('MadadTotalInterest').innerHTML = RoundInt(madadTotalWithInterest - Totalsum); $$('MadadLastPayment').innerHTML = RoundInt(madadPayment); $$('MadadTotalPriceValue').innerHTML = Round2Digit(madadTotalWithInterest / Totalsum);$$('DifTotalAmount').innerHTML = RoundInt(madadTotalWithInterest - totalWithInterest); $$('DifLastPayment').innerHTML = RoundInt(madadPayment) - RoundInt(payment); $$('DifTotalPriceValue').innerHTML = Round2Digit(Round2Digit(madadTotalWithInterest / Totalsum) - Round2Digit(totalWithInterest / Totalsum));if (newIndex > 0) { spanRibit.innerHTML = RoundInt(madadTotalWithInterest - Totalsum); } else { spanRibit.innerHTML = RoundInt(totalWithInterest - Totalsum); } }function Calc() { var textCopyRight1="© כל הזכויות שמורות לחברת מרדיקס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות בע\"מ - אין להוריד, להעתיק, לשכפל או להשתמש בשום חלק מאתר זה ללא אישור בכתב מהחברה!"; var textCopyRight2 ="מרדיקס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות בע\"מ - 052-6007476 mardixitay@gmail.com"; var printIconUrl = 'https://imardix.co.il/wp-content/uploads/2014/06/print.png'; m = DurationM.value; Totalsum = TotalSum.value; interest = InterestY.value; index = Number(IndexY.value); payment = Number(PaymentM.value); var totalPayment = 0;indexValue = Math.pow(1 + index / 100, 1 / 12);if (calcType == 'payment') { payment = PMT((interest / 1200), m, Totalsum); } if (calcType == 'period') { m = GetNumMonths((interest / 1200), payment, Totalsum); } if (calcType == 'amount') { //Totalsum = GetTotalAmount((interest / 1200), m, payment); Totalsum = GetTotalAmount((interest / 1200), m, payment); } DurationY.value = parseInt(m / 12); keren = Number(Totalsum); spanYears.innerHTML = parseInt(m / 12); spanKeren.innerHTML = keren;totalWithInterest = 0; madadTotalWithInterest = 0;var HTML_details = ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += "";var tempInterestReturn,tempMadadInterestReturn; var tempKerenReturn,tempMadadKerenReturn; var tempKerenRemain = keren, tempMadadKerenRemain = keren; madadPayment = payment; totalPayment = payment;var trClass = "trRegular"; var i;for (i = 0; i < m; i++) {if (((i + 1) % 12) == 0) trClass = "trMark"; else trClass = "trRegular"; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; if (index > 0) { HTML_details += ""; } else { HTML_details += ""; }tempInterestReturn = tempKerenRemain * (interest / 1200); tempKerenReturn = payment - tempInterestReturn; if (i == (m - 1)) { tempKerenReturn = RoundDown(tempKerenRemain); totalPayment = Number(tempKerenReturn) + Number(tempInterestReturn); } totalWithInterest = Number(totalWithInterest) + totalPayment; if (index > 0) {HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += "";tempMadadKerenRemain = Number(tempMadadKerenRemain) * indexValue; madadPayment = madadPayment * indexValue; tempMadadInterestReturn = tempMadadKerenRemain * (interest / 1200); if (i == (m - 1)) { tempMadadKerenReturn = RoundDown(tempMadadKerenRemain); } else { tempMadadKerenReturn = madadPayment - tempMadadInterestReturn; } HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += "";madadTotalWithInterest = Number(madadTotalWithInterest) + madadPayment; HTML_details += ""; tempMadadKerenRemain = tempMadadKerenRemain - tempMadadKerenReturn; } else { HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; HTML_details += ""; } tempKerenRemain = tempKerenRemain - tempKerenReturn;HTML_details +="";//madadPayment = RoundInt(madadPayment) + madadPayment * (index / 1200); }HTML_details += "
חודשאחוז הריביתאחוז המדדיתרת הקרןהחזר הקרןהחזר הריביתהחזר חודשישולם עד כהיתרת קרן מוצמדתהחזר קרן מוצמדהחזר ריבית מוצמדהחזר חודשי מוצמדשולם עד כה
" + (i + 1) + "" + interest + ""; HTML_details += ""; HTML_details += "" + index + ""; HTML_details += ""; HTML_details += "
" + RoundDown(tempKerenRemain) + "
" + RoundUp(tempKerenReturn) + "
" + RoundDown(tempInterestReturn) + "
" + RoundDown(totalPayment) + "
" + RoundDown(totalWithInterest) + "
" + RoundDown(tempMadadKerenRemain) + "
" + RoundUp(tempMadadKerenReturn) + "
"; HTML_details += "
" + RoundDown(tempMadadInterestReturn) + "
" + RoundDown(madadPayment) + "
" + RoundDown(madadTotalWithInterest) + "
" + RoundDown(tempKerenRemain) + "
" + RoundUp(tempKerenReturn) + "
" + RoundDown(tempInterestReturn) + "
" + RoundDown(totalPayment) + "
" + RoundDown(totalWithInterest) + "
"; HTML_details += ""; var HTML = ""; HTML += ""; HTML += ""; HTML += ""; HTML += "
סה\"כ החזרסה\"כ ריבית והצמדהתשלום חודשי בסוף תקופההחזר עבור כל שקל
ללא הצמדה למדד" + RoundInt(totalWithInterest) + "" + RoundInt(totalWithInterest - Totalsum) + "" + RoundInt(totalPayment) + "" + Round2Digit(totalWithInterest / Totalsum) + "
צמוד למדד" + RoundInt(madadTotalWithInterest) + "" + RoundInt(madadTotalWithInterest - Totalsum) + "" + RoundInt(madadPayment) + "" + Round2Digit(madadTotalWithInterest / Totalsum) + "
הפרש" + Number(RoundInt(madadTotalWithInterest) - RoundInt(totalWithInterest)) + "" + Number(RoundInt(madadPayment - totalPayment)) + "" + Round2Digit(Round2Digit(madadTotalWithInterest / Totalsum) - Round2Digit(totalWithInterest / Totalsum)) + "
"; $$('result').innerHTML = HTML + HTML_details;displayMadad(); updateValues(Totalsum, m, payment);jQuery("table").stickyTableHeaders(); if (index > 0) { spanRibit.innerHTML = RoundInt(madadTotalWithInterest - Totalsum); } else { spanRibit.innerHTML = RoundInt(totalWithInterest - Totalsum); } } if(window.location.href.indexOf("imardix") == -1) alert('property of Compuall.co.il');

  צור קשר

  הידעת?

  במשכנתא של תשלם ריבית של לבנק!

  בעוד שעם ייעוץ הולם תוכל להבין ולהתאים את המשכנתא אליך כמו כפפה ולשלם הרבה פחות

  אז לפני שאתה מתחייב ל שנים

  פנה אלינו לייעוץ ראשוני בחינם

  * שם

  * טלפון


  איתי מרדיקס
  משרד: 074-7419441
  נייד: 052-6007476
  פקס: 072-2449133
  מייל: mardixitay@gmail.com

  קרן שפיצרקרן שווהגרייס חלקיגרייס מלאבלון
  בחר מה ברצונך לחשב
  סכום ההלוואהתקופההחזר חודשי
  סכום ההלוואה
  תקופה שנים
  חודשים
  החזר חודשי
  ריבית שנתית
  מדד שנתי
  Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net