הדרך הבטוחה למשכנתא נוחה

הוראות בנק ישראל על משכנתאות

בנק ישראל מטיל הנחיות ברורות באשר לאופן לקיחת משכנתא והתנאים בהם הלווים צריכים לעמוד

בשנת 2011 פורסמה הנחיה שמגבילה את חלק המשכנתא בריבית משתנה ל-33% (שליש) מסך המשכנתא כולה שמעמיד התאגיד הבנקאי ללווה. מגבלה זו חלה על כלל ההלוואות לדיור בכל מסלולי הריבית המשתנה, שבהן הריבית עשויה להשתנות בתקופה הקצרה מחמש שנים. הנחיה זו נועדה להקטין את הסיכון שהריבית המשתנה תעלה ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתא החודשיים, באופן שישליך על היכולת של הלווים לפרוע את ההלוואות כסדרן.

בשנת 2012 פורסמה הנחיה לפיה תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור בשיעור מימון העולה על:
1. משכנתא לרכישת דירה יחידה – עד 75%.
2. משכנתא לרכישת דירה חליפית (רכישת דירה חדשה ומכירת הדירה הקודמת במקביל) – עד 70%.
3. משכנתא לרכישת דירה להשקעה – עד 50%.

בשנת 2013 פורסמו הנחיות חדשות המגבילות את:
1. שיעור ההחזר החודשי מההכנסה נטו בהתייחס להלוואות לדיור – חלק זה לא יעלה על 50%. בפועל, שיעור ההחזר החודשי מן ההכנסה נטו עומד על 40%.
2. חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה – תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור שבה חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה עולה על 66.7% (שני שלישים). הנחיה זו מתווספת להנחיה הקודמת מ-2011.
3. התקופה הסופית לפירעון ההלוואה – תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור לתקופה לפירעון סופי העולה על 30 שנים.
הנחיות אלו נועדו להפחית את הסיכון של הציבור שנוטל משכנתאות, אשר בתנאים מסוימים עלולים שלא לעמוד בהחזרי המשכנתא ולא יפרעו את המשכנתא במלואה.

איתי מרדיקס יועץ משכנתאות – 052-6007476
משרד -074-7419441